AHJO TRAINING CENTERIN JA TFW KERAVAN JÄSENSOPIMUS 17.3.2023

Sopimusehdot

I SOPIMUSOSAPUOLET

1.Jäsensopimuksen osapuolina ovat Ahjo Training Center Oy ja Jäsensopimukseen merkitty Jäsen (myös TFW Keravan jäsenet). Lisäksi Jäsensopimuksen osapuolina voivat olla myös Jäsensopimukseen merkitty Jäsenen Huoltaja tai muu Maksaja.
2.Jäsen on aina yksityishenkilö. Jäsensopimuksen allekirjoittaa / hyväksyy(sähköisesti) Jäsen. Jos Jäsen on alaikäinen, on Jäsensopimuksen allekirjoittajana tai hyväksyjänä Jäsenen Huoltaja ja osapuolena oleva Maksaja.
3.Jäsensopimukseen merkitty Maksaja voi olla muu kuin Jäsen tai Huoltaja (esimerkiksi toinen vanhempi tai yritys tai yhteisö). Jos Maksajaa ei ole erikseen merkitty, on Maksajana Jäsen. Maksajan täytyy olla täysi-ikäinen. Jos Jäsen on alaikäinen, Maksajan täytyy olla muu kuin Jäsen (esimerkiksi Huoltaja). Maksajan ei tarvitse olla Ahjo Training Centerin Jäsen.

II JÄSENSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1. Tehty Jäsensopimus on voimassa sopimuksesta riippuen kurssin keston mukaisesti tai kymmenen kerran kortin voimassaoloajan mukaisesti, tai toistaiseksi voimassa.
2. Jäsensopimuksen voimassaolo alkaa siitä päivästä, kun Jäsen, Huoltaja tai sopimusosapuolena oleva Maksaja on hyväksynyt verkossa tai allekirjoituksellaan Jäsensopimuksen.

III JÄSENMAKSUT

1. Ahjo Training Centerillä on oikeus Jäsenmaksuun Jäsensopimuksen voimassaoloaikana.
2. Ahjo Training Centerin Jäsenmaksut ovat kurssi-, kerta- ja kausimaksuja. Kausimaksut veloitetaan seitsemän päivän välein. Ensimmäisen Jäsenmaksun voi maksaa sovelluksessa, verkkokaupassa tai vastaanottotiskillä.
3. Uuden Jäsensopimuksen solmimisen yhteydessä tulee maksaa kulloinkin voimassa oleva liittymismaksu.
4. Jäsenmaksut ja alennukset ovat sen hinnaston mukaiset, joka on voimassa sopimuksen voimaantulopäivänä. Mahdolliset alennukset edellyttävät, että maksut suoritetaan sopimuksen mukaan. Hinnasto on näkyvillä Ahjo Training Centerin Internet-sivuilta.
5. Ahjo Training Centerillä on oikeus muuttaa Jäsenmaksujaan ja muita maksuja ilmoittamalla siitä viimeistään kuukautta ennen uuden hinnaston voimaantuloa. Jäsen, joka irtisanoo Jäsensopimuksensa maksun korotuksen takia, on suojattu maksun korotusta vastaan irtisanomisjakson aikana.
6. Perhe- ja opiskelija-alennukset määräytyvät hinnaston mukaan. Jos alennusryhmäolosuhteisiin tulee muutoksia (esim. perheen Jäsen keskeyttää harjoittelun) on siitä ilmoitettava sähköpostitse osoitteeseen info@ahjotrainingcenter.fi, jotta voidaan määrittää oikea alennusprosentti sekä tarkistaa alennuskelpoisuus. Mikäli Jäsen, Huoltaja tai osapuolena oleva Maksaja ei ole ilmoittanut muutosta, erotus voidaan periä jälkikäteen.
7. Jäsen voi hakea Ahjo Training Centerin toistaiseksi voimassa olevan Jäsenyyden tilapäistä keskeytystä etukäteen (loma-aika) vuoden sisällä neljän viikon verran ja painavista terveydellisistä syistä. Mikäli maksettu kurssi keskeytyy Jäsenestä johtuvista syistä, kurssimaksua ei palauteta vaan Jäsenellä on oikeus jatkaa kurssia tai uudella kurssilla esteen poistuttua.

IV JÄSENMAKSUJEN MAKSAMINEN

1. Jäsenmaksun veloitus tapahtuu aina seitsemän päivän välein ostopäivästä lähtien. Jäsenmaksu tulee maksaa Maksajan tililtä harjoitusmäärästä riippumatta ja niin kauan kuin Jäsensopimus on voimassa.
2. Jäsenen tulee lisätä jäsentililleen maksutiedot (pankki- tai luottokortti), josta Jäsenmaksu veloitetaan. Jos Jäsen ei lisää maksutietoja jäsentililleen, tulee Jäsenmaksu suorittaa Ahjo Training Centerin vastaanottotiskille. Ahjo Training Center voi lähettää Jäsenmaksun laskut laskutuslisää vastaan.
3. Mikäli Jäsenmaksua ei saada veloitettua veloitettavalta tililtä, järjestelmä yrittää veloittaa erääntynyttä Jäsenmaksua neljä kertaa peräkkäin päivän välein. Epäonnistunut Jäsenmaksun veloitus johtaa jäsenyyden katkeamiseen. Jäsenyys jatkuu, kun Jäsenmaksu saadaan veloitettua.
4. Jäsentilille voi ladata saldoa Jäsenmaksujen maksamista varten vähintään seitsemän päivää ennen Jäsenmaksun veloitusta. Saldon maksamiseen voi käyttää yleisiä maksuvälineitä ja Ahjo Training Centerin hyväksymiä liikuntaseteleitä, -kortteja tai vastaavia.

V JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

1. Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden harjoitella Ahjo Training Centerillä Jäsensopimuksen mukaisesti.
2. Alle 18-vuotiaan aloittaessa kurssin / harjoittelun, on lapsen Huoltajan hyväksyttävä Jäsensopimus.
3. Jäsensopimus ei sisällä vakuutusta. Jokainen Jäsen/Huoltaja vastaa Jäsenen vakuuttamisesta. Ahjo Training Center ei ole vakuuttanut Jäseniään. Jäsen suorittaa harjoituksissa ohjaajan antamat ohjeet omaa harkintakykyä käyttäen ja tekee ne harjoitteet, jotka omasta mielestään kykenee suorittamaan.
4. Ahjo Training Centerillä on kulunseurantajärjestelmä, jonka käyttämiseksi Jäsenen tulee ilmoittautua tunneille.
5. Jäsen on vastuussa omasta terveydentilastaan siten,ettei harjoittelu aiheuta terveysriskiä. Harjoittelu tapahtuu Jäsenen omalla vastuulla. Jos Jäsen joutuu pitämään sairaudesta johtuen yli kuukauden taukoa harjoittelusta, saa Jäsensopimuksen tauolle toimittamalla Ahjo Training Centerille lääkärintodistuksen. Sairaudesta tulee ilmoittaa välittömästi.
6. Jäsen pyrkii omalla panoksellaan vaikuttamaan salin viihtyvyyteen sekä siisteyteen sekä noudattamaan Ahjo Training Centerin salin välineiden, laitteiden tai varusteiden käyttöä koskevia ohjeita.
7. Jäsensopimus on henkilökohtainen, ja vain henkilö voi olla Ahjo Training Centerin Jäsen.
8. Jäsensopimukseen merkityllä Jäsenellä on harjoitteluoikeus, jota ei voi siirtää toiselle.
9. Jäsenellä on oikeus käyttää Ahjo Training Centerin harjoitustiloja harjoitusaikojen ulkopuolella ennalta määrättyinä aikoina, kun sähkölukko on käytössä
10. Jäsen ei saa tuoda Ahjo Training Centerille henkilöitä, joilla ei ole voimassa olevaa Jäsenyyttä harjoitusaikojen ulkopuolella. Jos Jäsenen havaitaan tuoneen Ahjo Training Centerille henkilöitä, joilla ei ole voimassa olevaa Jäsenyyttä, peritään Jäseneltä sakkomaksu ja jäsenyys katkaistaan.
11. Jäsen ei saa käyttäytymisellään häiritä muita Jäseniä tai henkilökuntaa.
12. Jäsen on aina henkilökohtaisesti vastuussa maksuista, vaikka Maksaja olisi eri kuin Jäsen(esimerkiksi yritys tai yhteisö) . Jos Jäsen on alaikäinen, Huoltaja on vastuussa Jäsenen maksuista. Jäsen, jonka Maksajana on yritys tai yhteisö, on itse 100% vastuussa maksuista työnantajan liikuntaedun muuttuessa tai poistuessa kokonaan.
13. Jäsen ei voi vaatia hyvitystä harjoitusmaksulleen eikä irtisanoa sopimustaan, jos Ahjo Training Center joutuu hetkellisesti osittain tai kokonaan sulkemaan salin ja keskeyttämään palvelujen tarjoamisen siitä riippumattoman esteen tai välttämättömien huolto- yms. toimenpiteiden takia.
14. Jäsen sitoutuu ilmoittamaan Jäsensopimukseen liittyvien henkilö- yms. tietojen muutoksesta.
15. Jäsen ei saa säilyttää mitään henkilökohtaista omaisuuttaan Ahjo Training Centerin tiloissa.
16. Ahjo Training Center edellyttää turvallisuussyistä vanhempien huolehtivan, että lapset pysyvät heille varatuissa tiloissa.

17. Jäsen on velvollinen peruuttamaan varaamansa tunnin, jos ei pysty osallistumaan tunnille kahta tuntia ennen tunnin järjestämistä. Ahjo Training Center voi keskeyttää varaamisoikeuden kolmen saapumattoman varauksen takia viimeisen yhden kuukauden aikana. Varaamisoikeus palautetaan maksua vastaan.
18. Ahjo Training Centerillä voi harjoitella omatoimisesti harjoitusaikojen ulkopuolella vain yli 18-vuotiaat Ahjon ja TFW Keravan jäsenet. Alaikäiset voivat harjoitella vain jäsenenä olevan aikuisen seurassa, kun siitä on erikseen sovittu Ahjo Training Centerin henkilökunnan kanssa.
19. Ahjo Training Centerin jäsenellä ei ole oikeutta tuoda vastikkeetta ystäviä vieraaksi salille. Saliin tutustuminen tapahtuu asiakaspalveluaikoina tai tutustuja voi ostaa jäsenyyden Ahjo Training Centerin applikaatiosta.
20. Mikäli jäsen tuo salille ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa (= Henkilökunnalle ilmoitettu ja henkilökunnan hyväksymä), peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden 60 € ja asiakkaan jäsenyys voidaan irtisanoa välittömin vaikutuksin. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
21. Jos Jäsen tahallisesti tai välinpitämättömyyttään vaurioittaa Ahjo Training Centerin kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, on hän velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.
22. Jäsen on velvollinen palauttamaan liikuntavälineet aina alkuperäisille paikoilleen.
23. Jäsen on vastuussa omasta turvallisuudestansa. Ahjo Training Center ei vastaa jäsenten omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Ahjo Training Centerin tiloissa tai sen alueella.
24. Jäsen on tietoinen, että Ahjo Training Centerin toimitilassa on kameravalvonta.

VI AHJO TRAINING CENTERIN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

1. Ahjo Training Center antaa Jäsenilleen mahdollisuuden harjoitella Ahjo Training Centerin järjestämissä kamppailulajiharjoituksissa ja oheisharjoittelualueella.
2. Ahjo Training Center huoltaa välineensä, laitteensa ja varusteensa taatakseen toiminnan laadun ja turvallisuuden.
3. Ahjo Training Centerillä on oikeus muuttaa hinnastoaan, palvelutarjontaa, sekä muita sopimusehtoja (mm. sääntöjä). Jäsenelle tiedotetaan muutoksista viimeistään yhtä kuukautta muutosten voimaantuloa. Jos muutokset ovat olennaisia ja Jäsenen kannalta epäedullisia muutoksia Jäsensopimusehtoihin, on Jäsenellä oikeus irtisanoa Jäsensopimus päättymään muutoksien voimaantulosta lähtien.
4. Ahjo Training Center voi sulkea salin tai lyhentää aukioloaikoja koulujen lomien, pyhäpäivien, kesäjakson ja virallisten vapaapäivien yhteydessä.
5. Ahjo Training Centerllä on oikeus keskeyttää palvelujentarjoaminen Ahjo Training Centeristä riippumattoman esteen seurauksena(vesivahinko tai muu sen kaltainen este, jonka seurauksena palveluja ei voida tarjota). Ahjo Training Centerillä on myös oikeus rajoittaa Ahjo Training Centerin tilojen käyttämistä joko kokonaan tai osittain välttämättömien huolto-yms. toimenpiteiden ajaksi tai koulutus- tai leiritilaisuuksien vuoksi.
6. Ahjo Training Center pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia liikuntaohjelmien sisältöön ja viikoittaisten tuntien määrään sekä harjoittelusalin aukioloaikoihin.
7. Ahjo Training Center pidättää itsellään oikeuden rajoittaa osallistujamäärää oheisharjoittelualueelle, harjoittelualueelle ja salin yleisiin tiloihin.
8. Ahjo Training Center ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat Jäsenille tai Jäsenten vieraille tai henkilökohtaiselle omaisuudelle Ahjo Training Centerin tiloissa tai Ahjo Training Centerin tiloihin yhteydessä olevissa tiloissa/alueilla (esim.parkkialue), paitsi jos vahinko voidaan kiistatta osoittaa aiheutuneen Ahjo Training Centerin laiminlyönnistä.
9. Salilta löytyneisiin henkilökohtaisiin tavaroihin sovelletaan löytötavaralakia. Vähäarvoisia löytötavaroita ei säilytetä 14 vuorokautta kauempaa.
10. Ahjo Training Center pyrkii doping-vapaaseen ympäristöön ja toimintaan.

VII JÄSENSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

1. Toistaiseksi voimassaolevan Jäsenyyden irtisanomisaika on neljä viikkoa siten, että Jäsensopimus päättyy seuraavasta veloituksesta neljän viikon kuluttua irtisanomisen jälkeen. Määräaikaista jäsenyyttä ei voi irtisanoa ennen määräajan päättymistä.
2. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen info@ahjotrainingcenter.fi. Irtisanomisilmoituksen voi tehdä Jäsen, Huoltaja, sopimusosapuolena oleva Maksaja tai Ahjo Training Center. Alaikäinen Jäsen ei voi itse irtisanoa Jäsensopimusta.
3. Irtisanomisaika alkaa, kun Ahjo Training Center on saanut irtisanomisilmoituksen sähköpostilla. Jäsenen tulee aina saada irtisanomiseensa vastaus seitsemässä päivässä. Vastauksessa ilmoitetaan Jäsensopimuksen päättymispäivä ja viimeinen Jäsenmaksun päivä. Kun sopimus on päättynyt, ei Jäsenmaksua enää peritä.
4. Ahjo Training Center voi irtisanoa Jäsensopimuksen, jos Jäsen, Huoltaja tai sopimusosapuolena oleva Maksaja rikkoo Jäsensopimuksen sopimusehtoja. Tällöin Jäsensopimukseen liittyvä harjoitteluoikeus Ahjo Training Centerissä loppuu välittömästi.
5. Mikäli Jäsenmaksu jää suorittamatta tai Jäsen, Huoltaja tai Maksaja ilman painavaa ja hyväksyttävää syytä laiminlyö maksun suorittamisen, on Ahjo Training Centerillä oikeus purkaa tämä sopimus (ja samalla myös harjoitteluoikeus) heti päättyväksi ja periä jäljellä olevat sopimuksen mukaiset kuukausierät kertasuorituksena korkolain mukaisine korkoineen ja perimiskuluineen Jäseneltä, Huoltajalta tai Maksajalta
6. Mikäli Ahjo Training Centerin sääntöjä (ks. kohta X) rikotaan olennaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike toistuu huomautuksesta huolimatta, on Ahjo Training Centerillä oikeus purkaa Jäsensopimus kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei palauteta.
7. Ahjo Training Centerillä on oikeus purkaa Jäsensopimus välittömästi, jos Jäsen esiintyy päihtyneenä, jättää noudattamatta turvallisuus- tai järjestysohjeita, käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti, esim. tappelemalla tai jos käytöksen katsotaan olevan Ahjo Training Centerin salin ilmapiiriin sopimatonta.

VIII VERKKOSIVUA JA MOBIILISOVELLUSTA KOSKEVAT LISÄYKSET

1. Nämä lisäykset koskevat Jäsensopimuksia, jotka on tehty Ahjo Training Centerin, TFW Keravan Internet-sivuilla tai Ahjon mobiilisovelluksessa.
2. Verkkokaupassa noudatetaan etäkauppalakia.
3. Internet-sivuilla tai mobiilisovelluksessa tehty Jäsensopimus on henkilökohtainen. Vain täysi-ikäinen voi tehdä Jäsensopimuksen Internet-sivuilla.
4. Internet-sivuilla tai mobiilisovelluksessa tehtävän Jäsensopimuksen sopimusehdot hyväksytään sähköisesti.

IX ASIAKASTIEDOT JA MARKKINOINTI

1. Ahjo Training Center säilyttää henkilötiedot tietokannassa, joka noudattaa Henkilötietolain määräyksiä. Jäsen hyväksyy sen,että Ahjo Training Center kerää ja säilyttää henkilötiedot, joita tarvitaan sopimuksen voimassaoloaikana.
2. Jäsen hyväksyy sen, että Jäsentietoja voidaan käyttää Ahjo Training Centerin ja Ahjo Training Centerin yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseen. Jäsen voi myös kieltää Jäsentietojensa käytön markkinointiin.
3. Jäsen hyväksyy sen, että Ahjo Training Centerin tiloissa tai tilaisuuksissa otettuja kuvia tai videoita, joissa Jäsen saattaa esiintyä voidaan käyttää Ahjo Training Centerin tiedotuskanavissa.

X Tietoturva

1. Ahjo-appissa korttimaksujen maksunvälittäjänä toimii Stripe. Stripe on PCI-sertifioitu tason 1. palveluntarjoaja. Se on tiukin maksualan sertifiointitaso. Tason ylläpitämiseksi Stripe käyttää alansa parhaita tietoturvatyökaluja ja käytänteitä.
Tarkemmat tiedot Stripen tietoturvasta löydät täältä: https://stripe.com/docs/security

Stripe Services Agreement — Finland https://stripe.com/en-fi/legal/ssa#general-terms
2. Ahjo-appin tietosuoja-asiat: https://www.glofox.com/privacy-policy/

XI Ahjo Training Centerin säännöt

1. Jäsen sitoutuu käyttäytymään asiallisesti harjoittelusalin tiloissa ja Ahjo Training Centerin järjestämissä tilaisuuksissa sekä noudattamaan siisteyttä ja hyviä tapoja
2. Jäsen sitoutuu noudattamaan aukioloaikoja ja poistumaan harjoittelusalista niiden puitteissa
3. Jäsen on vastuussa siitä, että Ahjo Training Centerin aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään.
4. Jäsen on korvausvelvollinen rikkomastaan tai varastamastaan omaisuudesta.
5. Jäsenen tulee tutustua Ahjo Training Centerin kulloinkin voimassa oleviin sääntöihin sekä muihin toimintaohjeisiin ja noudattamaan niitä
6. Jäsen sitoutuu noudattamaan Ahjo Training Centerin ohjaajien harjoittelumenetelmiä ja harjoitteluvälineitä koskevia neuvoja.
7. Tupakointi, alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen Ahjo Training Centerin tai tuominen alueelle on kielletty.
8. Jäsenen tulee ilmoittaa Ahjo Training Centerille mahdollisista yhteystietojensa muutoksista ja pyydettäessä todistamaan oikeutensa Jäsenyysalennukseen tai muuhun erityiseen Jäsenetuuteen.